Helhedsplan

Mosegårdsparken blev opført i tre etaper i perioden 1944 – 1956, og bygningernes alder viser sig nu tydeligere og tydeligere. Køkken og bad er i mange boliger fra opførelsestidspunktet og mange af de tekniske installationer er forældede og nedslidte og vand og afløbsinstallationer er slidte og utætte. Der er generelt et markant behov for renovering og vedligeholdelse. Samtidig trænger udendørsarealerne en gennemarbejdning og revision.

En gruppe specialister, arkitekter, ingeniører, repræsentanter fra KAB samt beboere fra afdelingen (følgegruppe) har gennem en længere periode arbejdet med et første udkast til sådan en gennemgang og renovering – en helhedsplan – som skal give os en bedre og mere tidssvarende boligafdeling med mere moderne boliger.

Udkastet fra 2014 til Helhedsplanen indeholder blandt andet forslag til:

 • Renovering af vand- og afløbsinstallationer
 • Renovering af køkkener og badeværelser
 • Opgradering af el-installationer
 • Renovering af varmeanlæg
 • Etablering af mekanisk ventilation
 • Vandret isolering af tagrum
 • Reparation og eftergang af murværk, sålbænke og altaner
 • Udskiftning af vinduer i etageblokke til lavenergivinduer
 • Indvendig efterisolering af gavllejligheder i etageblokke
 • Udskiftning af entrédøre i etageblokke
 • Sammenlægning af enkelte gavllejligheder i etageblokke

Desuden forslag til nye muligheder:

 • Udvidelse af 2. Sals lejligheder op i tagetagen i én etageblok
 • Etablering af tilgængelighedsboliger i stueetagen i én etageblok
 • Fornyelse af udeareler, evt. LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Opgaverne er økonomisk omfattende, og det foreløbige budget er på 275 mio. kr. Afdelingen har derfor behov for støtte udefra, og der arbejdes derfor med udarbejdelse af en samlet ansøgning til Landsbyggefonden.

På et møde d. 26. Juni 2014 for afdelingen beboere præsenterede følgegruppen et første udkast til en helhedsplan og søgte opbakning til at fortsætte dette arbejde. På dette møde var der opbakning til at arbejde videre med helhedsplanen.

Referat fra afdelingsmødet d. 26. Juni 2014 kan ses her.

Det videre forløb 

Siden det ekstraordinære afdelingsmøde d. 26. juni 2014, hvor det foreløbige udkast til helhedsplanen blev præsenteret, har følgegruppen fortsat det videre arbejde med udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden.

Følgegruppen har efter en drøftelse af det igangværende arbejde samt en tæt dialog med Landsbyggefonden på et møde d. 21. August 2014 vurderet, at den mest hensigtsmæssige løsning i processen vil være at fremsende en foreløbig helhedsplan til Landsbyggefonden for en fortsat dialog, konkretisere og tilpasse denne. Denne del af processen forventes at vare ca. et år. Det næste led i processen bliver aktivt at inddrage Mosegårdsparkens beboere i en række temagrupper, og på basis af denne dialog at udarbejde forslag til en endelig ansøgning, der på et afdelingsmøde skal forelægges og godkendes af beboerne. Dernæst gøres helhedsplanen endeligt færdig til fremsendelse til Landsbyggefonden.

Se referat fra møde i Følgegruppen d.21/8-2014 her

Se procesoversigt her.

Beboerinformation fra følgegruppen

Følgegruppen for Helhedsplanen har d. 21. oktober 2014 omdelt en Beboerinformation til samtlige lejemål. I korte træk fremgår det heraf, at Helhedsplanen er meget omfattende og indebærer en lang række tiltag. Alle konsekvenser af Helhedsplanen - f.eks. konkrete tiltag og huslejestigninger - skal fremlægges, debatteres og vedtages på afdelingsmøder. Materiale vil blive fremsendt til Landsbyggefonden i oktober/november. Der planlægges en række beboerworkshops, hvor beboerne kan deltage. Drøftelserne på disse workshops vil indgå i det videre arbejde. Tidsrammen for disse workshops er ikke kendt endnu.

Seneste nyt (9/12-14) vedr. Helhedsplanen

Gentofte Ejendomsselskab modtog tirsdag d. 9 december en skrivelse fra Landsbyggefonden, hvor fonden bekræfter modtagelse af information til brug for vores ansøgning om økonomisk støtte til gennemførelse af en helhedsplan for Mosegårdsparken

Fonden vil senere vende tilbage mhp. at indhente yderligere oplysninger og understreger, at behandling af sagen kan udstrækkes over en flerårig periode, men at arbejdet med at konkretisere projekterne kan fortsætte i boligorganisationen. En besigtigelse kan dog tidligst forventes om ca. 1 år.

Se skrivelse fra Landsbyggefonden her

nach oben