Aktuel Information

I Mosegårdsparken sker der løbende aktiviteter, forbedringer og forandringer. Derfor søger afdelingsbestyrelsen her løbende at holde dig informeret om de ting, der sker. Læs mere i vores beboerinformation herunder.

Der der lavet retningslinjer for søgning af midler til beboerarrangementer. Se de nye retningslinjer her!

Fælles morgenmad mandag morgen kl. 9 er genoptaget. Sted vil blive udmeldt.

Naboorientering om de nye ældreboliger ved Stolpehøj

Gentofte Ejendomme inviterer til Naboorientering vedrørende de 28 ældreboliger, der skal opføres på Stolpehøj ved Nymosehave. Mødet foregår torsdag den 30. januar 2020 kl. 17 - 18. Se invitationen her!

Ændring af TV-pakkernes indhold fra 1/1-2020

Den 1/1-2020 ændres indholdet af vores TV-pakker. Discovery kanalerne udgår og nye kommer til. Orientering er tilgængelig her.

Principper for feriefremleje

Organisationsbestyrelsen har på deres møde den 4. november 2019 besluttet nye principper for feriefremleje af din bolig i op til seks uger. Se de nye principper for feriefremleje her!

Møde referater

Der er kommet referater fra afdelingsmødet den 12. september 2019 og det konstituerende møde i afdelingsbestyrelsen. Find alle mødereferater under Information - venstre side på forsiden.

Ny medarbejder på ejendomskontoret

Den 1. september 2019 er Flemming Grøn Jensen tiltrådt som ejendomsfunktionær på ejendomskontoret. Vi byder ham velkommen.

Fælles morgenmad hver mandag i Midtpunktet

Der er fælles morgenmad, snak og hygge i Midpunktet hver mandag mellem kl. 09:00 - 10:30. Se opslag her!

Nye graduerede priser i Vaskeriet

Der er indført nye priser for vaskeriet, så prisen for en vask modsvarer det faktiske forbrug. Eksempelvis er en 40 graders express vask billigere end en 90 graders kogevask. De nye priser finder her på siden under vaskeri.

Markise og nye grill ved den fælles grillplads

Ny markise, der manuelt kan rulles ud og dække grillpladsen, er sat op på den fælles grillplads mellem blok 2 og 5. To nye støbejerns grill'er er også sat op til fri benyttelse af beboerne.

--------------

Ny jordvold på plænen ved blok 6

Ved udgravning til de nye tørrepladser og små grillpladser blev en del jord til overs. Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med driften besluttet at placere den overskydende jord som en vold på plænen ved blok 6. Volden vil blive beplantet med grønt og frugtbuske og dermed pynte på den store plæne.

---------------

Ny formand for organisationsbestyrelsen

På organisationsbestyrelsens møde d. 24. september 2015 blev Morten Jensen valg som ny formand som afløsning for Ole Lund Petersen, der har valgt at trække sig fra alt frivilligt arbejde i Gentofte Ejendomsselskab. Referat fra organisationsbestyrelsens møde kan ses på kab-bolig.dk eller ved at benytte linket fra denne hjemmeside under information>andre mødereferater.

----------------

Nye på ejendomskontoret

Taus Christensen, 29 år, tiltræder 1/9-2015 som ny driftslederassistent og 1/10-2015 tiltræder Tanja Andersen, 34 år, i en nyoprettet HK-stilling på deltid. Tag godt i mod dem. 

----------------

Ny sammensætning af organisations- og afdelingsbestyrelserne samt repræsentantskabet

På det ekstraordinære afdelingsmøde i Mosegårdsparken, der blev afholdt i festlokalet på Bank Mikkelsens Vej onsdag d. 12. august 2015 var der valg til afdelingsbestyrelsen. Ny formand blev Morten Jensen, Stolpehøj 58, st. tv.. Som nye i bestyrelsen valgtes Bo Thaulov Nielsen, Stolpehøj 32, st. th., Jørgen Vero, Stolpehøj 34, 2. tv samt Remi Dyrborg Kehler, Stolpehøj 116, 2. tv.. 

Den hidtidige formand for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet, Ole Lund Petersen, har ønsket at trække sig fra sine poster. Som ny formand for organisationsbestyrelsen indtræder næstformanden Svend Borggren. Hanne Groth Jørgensen, 1. suppleant, indtræder derfor i organisationsbestyrelsen.

Der var tillige valg til repræsentantskabet. De nye sammensætninger af repræsentantskabet, organisations- og afdelingsbestyrelserne kan ses her på hjemmesiden under Fakta > organisation.

Referat fra afdelingsmødet d. 12. august 2015 uddeles snart til samtlige husstande og vil ligeledes blive lagt ud på denne side.

----------------

Personalesituationen på Ejendomskontoret

Der er i den seneste tid foretaget ændringer i bemandigen på ejendomskontoret. Benny Madsen og Steen Vilquin har forladt deres stillinger, og der er besluttet en ny fremtidig bemanding. Læs mere herom i orienteringen fra KAB af 24. juni 2015.

----------------

Tirsdag d. 26. maj 2015 blev der holdt afdelingsmøde i Mosegårdsparken. Formandens beretning, regnskabet for 2013-2014 og budget 2016 blev forelagt og godkendt. Indkomne forslag blev behandlet. Ved valg til afdelingsbestyrelsen lykkedes det ikke at finde en ny formand, hvorfor hele afdelingsbestyrelsen træder tilbage. Der indkaldes til nyt afdelingsmøde med henblik på valg af ny formand og bestyrelse. Referat fra afdelingsmødet udsendes snart.

---------------

Forkert e-mail adresse på indkaldelse til afdelingsmødet

Der er omdelt indkaldelse til afdelingsmøde i Mosegårdsparken tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 19:00 i Festlokalet, Stolpehøj 61, 1. Af indkaldelsen fremgår en forkert e-mail adresse, at såfremt man ønsker at fremkomme med et forslag til behandling på mødet. Forslag til afdelingsmødet skal stiles skriftligt til formand Ole Lund Petersen på adressen info@mosegaardsparken.com eller Stolpehøj 104, 2. tv. senest den 11. maj 2015.

-----------

På afdelingsmødet i Mosegårdsparken torsdag d. 16. april 2015 kl. 19:00 i Festlokalet, Stolpehøj 61, 1. foregik der valg til repræsentantskabet. Nyt medlem af repræsentantskabet blev Annie Kreibke, Stolpehøj 19, men Ann-Mari Rasmussen Stolpehøj 80, st. th. blev valgt som suppleant.

--------------

Tirsdag d. 17. februar 2015 blev der afholdt ordinære møder i organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet for Gentofte ejendomsselskab. Martin Thejll Hansen har valgt at udtræde af såvel organisationsbestyrelsen som repræsentantskabet og som ny i organisationsbestyrelsen blev Morten Jensen valgt og samtidig indtræder suppleant Hanne Groth Jørgensen i repræsentantskabet. Herudover erstatter Bjarne Burkal som udpeget af Gentofte Kommune Jesper Kampmann i såvel organisationsbestyrelsen som repræsentantskabet. På organsationsbestyrelsesmødet blev der også valgt to nye medlemmer til KAB's repræsentantskab. Valget faldt på Ole Lund Petersen og Morten Jensen. Den nye sammensætning af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet kan du finde her på hjemmesiden under Faka>organisation. Referater fra de to møder kan du finde på KAB's hjemmeside eller benytte et af de to links herunder:

20150217_Referat_repræsentantskabsmøde.pdf

20150217_referat_organisationsbestyrelsesmøde.pdf

----------

For at kunne genbruge mere affald på en hensigtsmæssig måde indgår Mosegårdsparken nu i en gratis ordning i samarbejde med Gentofte Kommune omkring indsamling af plas og metal. En ekstra kube, svarende til dem, vi  allerede har, vil blive opstillet sammen med de andre ved nr. 58. Læs mere om ordningen her!

----------

Trivselsklubben afholdt lørdag d. 6. december juletræsfest i festlokalerne på Stolpehøj 61. Der var varm kakao, æbleskiver, julekager samt en godtepose til børnene samt gløgg, æbleskiver og julekager til de voksne. Der blev danset om juletræet og klippet julepynt. 

----------

Den 28. oktober 2014 afholdtes møde i organisationsbestyrelsen. Ved mødet valgtes Ole Lund Petersen som formand og Svend Borggren som næstformand. Formanden for organisationsbestyrelsen er iflg. vedtægterne tillige formand for repræsentantskabet. Det samlede referat fra organisationsbestyrelsens møde kan ses ved at benytte linket på denne hjemmeside under fakta>organisation eller ved at benytte KAB's hjemmeside.

----------

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde blev afholdt onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 19.00. På mødet deltog 10 af repræsentantskabets 15 medlemmer, 1 repræsentant fra KAB samt de to indstillede kandidater til den ledige post som medlem udpeget af repræsentantskabet med særlig boligsocial indsigt.

John Olsen blev ved skriftlig afstemning af repræsentantskabet valgt som nyt medlem med særlig boligsocial indsigt. John Olsen bestrider i dag flere tillidsposter i blandt andet Ballerup Ejendomsselskab samt i KAB og har tidligere haft tillidsposter i Fredensborg Ejendomsselskab.  John Olsen arbejder i dag som teknisk chef, driver selvstændig konsulentvirksomhed og er blandt andet uddannet i banksektoren. Som suppleant for John Olsen valgtes Erik Frikke, der var den anden opstillede kandidat til den ledige post.

Organisationsbestyrelsen vil på førstkommende møde konstituere sig, og den nye formand for organisationsbestyrelsen vil også jvf. vedtægterne blive formand for repræsentantskabet.

På repræsentantskabsmødet besluttedes det tillige at nedsætte et særligt udvalg med 6 medlemmer hvoraf tre vælges blandt repræsentantskabet og tre vælges blandt organisationsbestyrelsens medlemmer. Udvalget har til opgave at undersøge muligheder og konsekvenser for valg af administrationsselskab for Gentofte Ejendomsselskab og fremlægge resultatet på et repræsentantskabsmøde til eventuel beslutning. Fra repræsentantskabet valgtes Bente Sørensen, Bo Thaulov Nielsen og Morten Jensen. De tre medlemmer fra organisationsbestyrelsen vælges på deres førstkommende møde.

Hilsen fra Afdelingsbestyrelsen

nach oben